Titular: FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L.
NIF: B55636716
Domicili social: Carrer Amsterdam, 15, 43870 Amposta (Tarragona)
Registre públic: Registre mercantil de Tarragona
Correu electrònic: prometall.cat@gmail.com


1 DECLARACIÓ DE PRIVACITAT.


FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L.. és conscient de la importància que per a vostè suposa l’ús que fem de la seva informació personal i la manera en què la compartim. Aquesta Política de privacitat té per objecte ajudar-lo a entendre quines dades recopilem, que finalitat els tractem i els nostres esforços per protegir-los. Apreciem la confiança que diposita en nosaltres perquè els tractem amb les garanties adequades i de conformitat a la normativa vigent. Les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en l’URL https://prometall.com/ (d’ara endavant, el «Lloc web») seran tractats com es descriu detalladament a continuació.


2 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.


Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web.


3 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L.?


FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:
• Dades identificatives: Nom, cognoms i NIF.
• Dades de contacte: Adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
• Dades d’ocupació: Professió, llocs de treball i historial acadèmic.
• Dades econòmiques: Dades bancàries i de targetes de crèdit.
• Dades de navegació: Localització, adreça IP i adreça MAC.
• Altres dades: Dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el lloc web o en els documents adjunts.
Totes les dades anteriorment indicats li són requerits per a dur a terme l’estudi i/o gestió de l’expedient que li uneix al despatx ALHOS GROUP, o en el seu cas, per a fer l’estudi previ de cost i viabilitat.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. podrà dur a terme les verificacions periòdiques per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

4 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?


Les dades personals facilitades a través del Lloc web seran tractats per FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. conforme a les següents finalitats:
• Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L.
• Gestionar l’alta com a client o interessat en FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L., en cas que la sol·liciti a través del formulari habilitat a aquest efecte.
• Gestionar el seu expedient.
• Enviar als interessats, adherits i obligats legalment les comunicacions relacionades amb el seu expedient, sempre que la llei així ho requereixi.
• Gestionar l’enviament de comunicacions de caràcter informatiu, promocional i/o publicitari a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, relacionades amb activitats i esdeveniments organitzats per FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L., tret que l’usuari sol·liciti la seva baixa a FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L., oposant-se o revocant el seu consentiment.

Les dades de l’Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s’oposi o arrebossat el seu consentiment. En tot cas, aquests seran emmagatzemats durant la vigència legal establerta.


5 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?


La major part de la informació que recopila FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L.. sobre vostè està basada en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar qualsevol d’ells, de manera conjunta o individual, no afectant els altres.
Per a revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. a través al domicili de FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. indicant en l’assumpte «Protecció de Dades» o a través de l’adreça de correu: prometall.cat@gmail.com.


6 A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?


Les dades de l’usuari podran ser comunicats a:
• Les administracions públiques, en els casos previstos per la llei.
• Els bancs i entitats financeres per al cobrament de les quotes o taxes.

7 RESPONSABILITAT DE L’USUARI.


L’Usuari:
• Garanteix que les dades que facilita a FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
• Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. per als fins assenyalats.
• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. o a tercers.


8 COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS


Una de les finalitats per a les quals FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu: prometall@gmail.com

9 EXERCICI DE DRETS.


L’Usuari pot contactar amb el DPO mitjançant escrit dirigit al domicili de FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L.. a l’atenció del «Delegat de Protecció de Dades» o a través de l’adreça de correu: prometall.cat@gmail.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:
• Revocar els constentimientos atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si en FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades així com la limitació del tractament, en els supòsits previstos en la normativa de protecció de dades.
Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça Carrer Jorge Juan, número 6, (28001-Madrid).


10 MESURES DE SEGURETAT.


FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.


Copyright © FERROS I MANTENIMENTS PROMETALL S.L. Tots els drets reservats.